Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 1 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą: Ecommerce Mastery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000714755, NIP: 1132959266, REGON: 369077407, o kapitale zakładowym 115.700,00 zł, jako spółką przejmującą („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą: Estorelabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000977346, NIP: 7011092995, REGON: 522327100, o kapitale zakładowym 32.000,00 zł, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”), Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu __ października 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 1 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

As an agile oriented eCommerce company, we serve global enterprises and help build online sales for brands.
We provide measurable results through performance-based custom strategies tailored to your needs.

We are passionate about helping businesses grow faster and more efficiently.
Our team of experts is creative, highly professional and accountable.
And they have only one goal: to supercharge your brand and help you acquire and retain customers.
We work with multiple industries.